خبرخوان

نوشته های رسانه  "2023"  از "مهر"

درباره Wifi 6

مقدمه:

میانگین تعداد دستگاه‌ها در هر خانه از زمان معرفی 5 Wi-Fi تقریباً دو برابر شده است. در سال 2014، میانگین تعداد دستگاه‌ها در هر خانواده ایالات متحده 5.2 بود و در سال 2018 این تعداد به 9.1 افزایش یافت. انت...